EyeDiagnostics

 

EyeDiagnostics länken mellan ögonläkare och optikern

500.000 svenskar bär på en
ögonsjukdom. Nu har vi gjort det
mycket enklare att hitta dem.                  Se film

EyeDiagnostics förenklar samarbete mellan ögonsjukvård och optiker

Befolkningens stigande ålder ökar behovet av synbefrämjande åtgärder. EyeDiagnostics är ett system för informationsutbyte mellan optiker och ögonsjukvård, för att underlätta samarbetet.

Vad är EyeDiagnostics?

Ett nyutvecklat svenskt system för utökade undersökning hos optiker, elektronisk överföring av undersökningsresultat till ögonläkare och, i nästa steg, elektronisk remiss till ögonsjukvård.

Vilka undersökningar ingår i EyeDiagnostics?

Utöver sedvanlig anamnes och bestämning av synskärpa och refraktion, förutsätter Eyediagnostics ögonbottenfotografering med non-mydriatic kamera och synfältsundersökning. Undersökningsfynd, ögonbottenbilder och synfältsresultat granskas av EyeDiagnostics ögonläkare.

Vilka åtgärder rekommenderar EyeDiagnostics?

Ögonläkaren gör en samlad bedömning, som tar hänsyn till den undersökte personens ålder, sjukhistoria, subjektiva synbesvär, synskärpa, refraktion, synfältsresultat och ögonbottenbilder. Tre klasser av utlåtande förekommer. Det vanligaste (ca 70%) är att det inte föreligger tecken på ögonsjukdom eller annan förändring, som kan påverka synen, I vissa fall, t ex lätt förhöjt ögontryck utan påverkan på synfält, nervfiberlager eller papill, rekommenderas upprepad undersökning hos optiker efter lämpligt tidsintervall, vanligen 6 – 24 månader. Det tredje utlåtandet är ett underlag för remiss till ögonsjukvård, med angivande sannolik sjukdom, t ex katarakt, makulaförändring, glaukom eller neurologisk sjukdom.

Läs vidare >

Senaste Nytt

2014-01-29

Optivital kan rädda synen Optivital kan rädda synen Under 2013 har en serie a...

2014-01-13
Ladda ned fjärrstyrningsverktyget här: http://get.teamviewer.com/r85xtqp...
Arkiv

EyeDiagnostics AB (c) 2010