ögonläkarundersökning över Internet
Eyediagnostics hälsoundersökning

Förenklar samarbete mellan ögonsjukvård och optiker
Befolkningens stigande ålder ökar behovet av synbefrämjande åtgärder. EyeDiagnostics är ett system för informationsutbyte mellan optiker och ögonsjukvård, för att underlätta samarbetet.

Vad är EyeDiagnostics?
Ett nyutvecklat svenskt system för utökade undersökning hos optiker, elektronisk överföring av undersökningsresultat till ögonläkare och, i nästa steg, elektronisk remiss till ögonsjukvård.

Vilka undersökningar ingår i EyeDiagnostics ögonhälsokontroll? Utöver sedvanlig anamnes och bestämning av synskärpa och refraktion, förutsätter Eyediagnostics ögonbottenfotografering med non-mydriatic kamera och synfältsundersökning. Undersökningsfynd, ögonbottenbilder och synfältsresultat granskas av EyeDiagnostics ögonläkare. Vilka åtgärder rekommenderar EyeDiagnostics? Ögonläkaren gör en samlad bedömning, som tar hänsyn till den undersökte personens ålder, sjukhistoria, subjektiva synbesvär, synskärpa, refraktion, synfältsresultat och ögonbottenbilder. Tre klasser av utlåtande förekommer. Det vanligaste (ca 70%) är att det inte föreligger tecken på ögonsjukdom eller annan förändring, som kan påverka synen, I vissa fall, t ex lätt förhöjt ögontryck utan påverkan på synfält, nervfiberlager eller papill, rekommenderas upprepad undersökning hos optiker efter lämpligt tidsintervall, vanligen 6 – 24 månader. Det tredje utlåtandet är ett underlag för remiss till ögonsjukvård, med angivande sannolik sjukdom, t ex katarakt, makulaförändring, glaukom eller neurologisk sjukdom.

Vad är nyttan med EyeDiagnostics?
För kunden innebär EyeDiagnostics en möjlighet att enkelt få en kvalificerad hälsokontroll med avseende på ögonen och synen. Erfarenheten har visat att efterfrågan på sådan hälsokontroll är stor. För optikern innebär EyeDiagnostics ökad säkerhet i bedömningen av kundens ögonhälsa. Optikern är skyldig att bedöma huruvida det finns tecken på ögonsjukdom hos kunden. Denna bedömning blir mycket säkrare genom att den utökade undersökningen ger mer information, som sedan bedöms av ögonläkare. För ögonsjukvården innebär system bättre kvalitet på remisser från optiker och, i nästa steg, direkt elektronisk tillgång till undersökningsresultaten, som underlag för fortsatt utredning.

Företaget EyeDiagnostics
EyeDiagnostics är ett privatägt aktiebolag, som startades 2007 av optiker och ögonläkare gemensamt. Efter drygt två år har närmare 20.000 kunder anlitat EyeDiagnostics tjänster. Ca 30% av dessa har rekommenderats upprepad undersökning hos optikern eller har remitterats till ögonsjukvård för fortsatt utredning.


Optitec AB